Shri. Tangadagi Shivaraj Sangappa

Shri. Tangadagi Shivaraj Sangappa

  • Kanakagiri
  • Indian National Congress
  • House No 113 Karatagi. Tq : Karatagi. Dt : Koppal
  • 9880722468
  • shivarajtangadagi9@gmail.com
  • Kanakagiri, Shri. Tangadagi Shivaraj Sangappa