Shri. Shamanur Shivashankarappa

Shri. Shamanur Shivashankarappa

Davanagere South

  • Indian National Congress
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9844097399
  • # 2633/01, M C C B BloçK, Davanagere, 577004
  • shamanurkallappandsons@gmail.com
  • Davanagere South, Shri. Shamanur Shivashankarappa