Shri. Rakesh Sachan

Shri. Rakesh Sachan

Bhognipur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9415044666, 9013180267
  • 128/28 B-Block, Kidwainagar, Dist. Kanpur
  • rakeshsachanmp@gmail.com
  • Bhognipur, Shri. Rakesh Sachan