Shri Raj Kumar Chahar

Shri Raj Kumar Chahar

Fatehpur sikri

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9013997422, 941145678 , 7895160009 | Office Tel: 011 - 23092324, (0562) 2301911
  • Delhi Address: 189, North Avenue, New Delhi-110001 | Constituency Address: 59/121, Ajeet Nagar, Kheria Gate, VIP Road, Agra - 282 001, U.P.
  • rajkumarchahar9@gmail.com , rajkumar.chahar@sansad.nic.in
  • Shri Raj Kumar Chahar