Shri. Rahim Khan

Shri. Rahim Khan

Bidar

  • Indian National Congress
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9845202786
  • H.No. 9-5-162 Vivekanand Nagar Irani Colony Bidar 585401
  • rahimmlabidar@gmail.com
  • Bidar