Shri R.K. Singh Patel

Shri R.K. Singh Patel

Banda

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9013997451, 9415143993 | Office Tel: 011- 23092274 , 05198- 236100
  • Delhi Address: No. 6, Duplex, North Avenue, New Delhi - 110 001 | Constituency Address: Baldau Ganj, Kashai Road, P.S. & Teh.- Karvi, Chitrakoot, U.P.
  • rksinghpatel59@gmail.com , rks.patel@sansad.nic.in
  • Banda, Shri R.K. Singh Patel