Shri. R. Ashoka

Shri. R. Ashoka

Padmanaba Nagar

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 080-28382335
  • # 123, Shri Nilaya, Sharadambha nagar, Jalahalli, Bangalore 560013
  • rashoka2013@gmail.com
  • Padmanaba Nagar, Shri. R. Ashoka