Shri. Priyank Kharge

Shri. Priyank Kharge

Chittapur

    • Indian National Congress
    • Karnataka, MLA Karnataka
    • 9845067711
    • # 9999 Gundugurthi Village Tq: Chittapur Dist: Kalaburagi 585317
    • priyank.kharge@gmail.com
    • Shri. Priyank Kharge