Shri Prataprao Jadhav

Buldhana

    • Shiv Sena
    • Lok Sabha MP Maharashtra, Maharashtra
    • (011) 23740412, 23345478
    • 23, Ashoka Road, New Delhi - 110 001
    • prataprao.jadhav@sansad.nic.in, jadhavprataprao25@gmail.com