Shri Pradeep Kumar Chaudhary

Shri Pradeep Kumar Chaudhary

  • Kairana
  • Bharatiya Janata Party
  • Delhi Address: C-I/15, Pandara Park, New Delhi-110003 | Constituency Address: 49, Bapuji Nagar, ITC Road, District Saharanpur, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 8765954706, 9412558136 | Office Tel: 011- 23782405
  • pradeepchaudhary1969@gmail.com , pradeep.kumar69@sansad.nic.in , pradeepchoudhary1969@gmail.com
  • Kairana, Shri. Pradeep Kumar Chaudhary