Shri Pooran Prakash (Advocate)

Shri Pooran Prakash (Advocate)

Baldev

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 0565-2204552
  •  A- 1, Krishna Nagar, Krishna Nagar, Distt.- Mathura
  • pooranprakashmla@gmail.com
  • Baldev, Shri Pooran Prakash (Advocate)