Shri. Mankal Vaidya

Shri. Mankal Vaidya

Bhatkal

    • Indian National Congress
    • Karnataka, MLA Karnataka
    • 9980007704, 94480007704
    • Modak Priya, Karavali Compound Basti, Kaikini Grama Tq: Bhatkal (U.K)
    • vaidyamla@gmail.com, mankalvaidya7704@gmail.com