Shri. Katakadhond Vitthal Dondiba

Shri. Katakadhond Vitthal Dondiba

  • Nagthan
  • Indian National Congress
  • KHB Colony, Solapur Road, Vijayapur 586103
  • 9448122945, 8095830925
  • vittalkatakdhond@gmail.com
  • Shri. Katakadhond Vitthal Dondiba