Shri. Dinakar Keshav Shetty

Shri. Dinakar Keshav Shetty

Kumta

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9535136245
  • Koppalakarwadi Kumta
  • dinakarkeshavshetty@gmail.com
  • Kumta, Shri. Dinakar Keshav Shetty