Shri. Chhotey Lal Verma

Shri. Chhotey Lal Verma

Fatehabad

    • Bharatiya Janata Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 9917430999 , 9917709001
    • 19, Dayanagar, Rajpur Chungi, Shamsabad Road, Agra
    • Fatehabad, Shri. Chhotey Lal Verma