Shri. Chandra Prakash

Shri. Chandra Prakash

Fatehpur

  • Samajwadi Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9792939888
  • 885 Civil line Fatehpur
  • chandraprakash68@gmail.com
  • Shri. Chandra Prakash