Shri. C. C. Patil

  • Nargund
  • Bharatiya Janata Party
  • Arban. R.S.No 147/2 And 147/5 Hubballi Road, Near Mini Vidhan Soudha. Naragund Gadag Dist.
  • 9900054354
  • ccpatilbjp@gmail.com
  • Nargund, Shri. C. C. Patil