Shri. B. Suresh Gowda

Shri. B. Suresh Gowda

Tumkur Rural

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9844011338
  • Shakti Souda, Godrej Agrov, Banavara Gate, Banavara, Naruganahalli Post, Gulur Hobli, Tumkur Taluk
  • sgowdatmk@gmail.com
  • Shri. B. Suresh Gowda, Tumkur Rural