Shri. Aihole Duryodhan Mahalingappa

Shri. Aihole Duryodhan Mahalingappa

Raybag

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9449108286, 9972820286
  • Adarshnagar Jalalapur Road Mahalinga Nilay Raibag Dist:Belagavi
  • dmaihole@gmail.com
  • Raybag, Shri. Aihole Duryodhan Mahalingappa