Govind Shepu Gaude

Govind Shepu Gaude

  • Priol
  • Bharatiya Janata Party
  • H. No. 196/2, Gauthan, Veling, Mangeshi, Ponda, South Goa, 403404
  • 9890928949
  • vaishravani@gmail.com
  • Govind Shepu Gaude, Priol