PSU

Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd

Chairman Dr. K. V. Suresh Kumar Office Tel 22643933 Office Address DAE Nodal Centre, Dr. Ambedkar Road, Pallavaram Cantonment, Chennai – 600043 Fax 22643933 Email bhavini@bhavini.in Website http://www.bhavini.nic.in 

PSU

Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd

Chairman Shri Pravin Kumar Purwar Office Tel +91 11 23372424 Office Address Bharat Sanchar Bhavan, Harish Chandra Mathur Lane Janpath, New Delhi – 110001 Fax +91 11 23372444 Email Website http://www.bsnl.co.in/