Shri. Yogesh Verma

Shri. Yogesh Verma

Lakhimpur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150942, 9415460885
  • Mo - Rajgarh, Y.D. College Road, District - Lakhimpur Khiri 2. 901, A-Block, Multipurpose Dalibagh, District - Lucknow
  • yageshverma311@gmail.com , vermayogesh940@gmail.com
  • Lakhimpur, Shri. Yogesh Verma