Shri. Vivek Kumar Verma

Bisalpur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9412481569
  • Mohalla Habibullah Khan Sumli, Bilaspur, Pilibhit
  • vivekkumarverma1009@gmail.com
  • Bisalpur, Shri. Vivek Kumar Verma