Shri. Vikash Gupta

Shri. Vikash Gupta

  • Ayah Shah
  • Bharatiya Janata Party
  • Rama Bawan, 170 Collectorganj, District - Fatehpur-212022 2. Address-1002, Indira Nagar, Lucknow
  • 9918046999, 8887151041, 9415033262
  • vikasgupta3262@gmail.com
  • Ayah Shah, Shri. Vikash Gupta