Shri. Ved Prakash Gupta

Shri. Ved Prakash Gupta

Ayodhya

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9415048050, 8887151075, 9935096046
  • 9/3/201, Janana Hospital Road, Rikabganj, Ayodhya
  • vedfaizabad@gmail.com
  • Ayodhya, Shri. Ved Prakash Gupta