Shri Sadashiv Kisan Lokhande

Shirdi (SC)

    • Shiv Sena
    • Lok Sabha MP Maharashtra, Maharashtra
    • 09013869286, 08275839999, (011) 23793031
    • 169-170, South Avenue, New Delhi-110 011
    • Sk.lokhande@sansad.nic.in, lokhandempshirdi@gmail.com