Shri. Priyank Kharge

Shri. Priyank Kharge

Chittapur

  • Indian National Congress
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9845067711
  • # 9999 Gundugurthi Village Tq: Chittapur Dist: Kalaburagi 585317
  • priyank.kharge@gmail.com
  • Chittapur, Shri. Priyank Kharge