Shri. Nand Gopal Gupta (Nandi)

Shri. Nand Gopal Gupta (Nandi)

  • Prayagraj South
  • Bharatiya Janata Party
  • 135/71, BahadurGanj, Prayagraj
  • 9455073953, 9839609501, 7459911146
  • nandgopalguptanandi@gmail.com, ministernandi1974@gmail.com
  • Prayagraj South, Shri. Nand Gopal Gupta (Nandi)