Shri. Mukesh Choudhary

Shri. Mukesh Choudhary

Nakur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9997343343
  • 46, Keshwapuram, AHAMAD BAG COURT ROAD, SAHARANPUR
  • prithisre@gmail.com
  • Nakur, Shri. Mukesh Choudhary