Shri. Mahesh Trivedi

Shri. Mahesh Trivedi

Kidwai Nagar

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887151015, 9621151617 , 8052666666
  • No. 128/178-S-2, Block Kidwainagar, District- Kanpur 2. Address:- No. 101, A block, multiparty, Dalibagh, District - Lucknow
  • itssauravbajpal2014@gmail.com
  • Kidwai Nagar, Shri. Mahesh Trivedi