Shri. Kailash Singh Rajput

Tirwa

    • Bharatiya Janata Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 8887150997, 9473660178 , 9559260414
    • 2/325, Housing Development Colony, Chibra mao, District-Kannauj.
    • Shri. Kailash Singh Rajput, Tirwa