Shri. Hari Prakash Verma

Shri. Hari Prakash Verma

Jalalabad

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9793192949
  • Mohalla Baajdai -02, Tel Tanki Road, V. C. Jalalabad, Shahjahanpur
  • hariprakashvrma@gmail.com , hariprakashverma282@gmail.com
  • Shri. Hari Prakash Verma