Shri. Gaurishankar Verma

Shri. Gaurishankar Verma

Orai

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887151021, 9936079372 , 9125593838
  • 13/14 New Sushil Nagar, Near Bafur Godown Orai, Distt.- Jalun
  • gsverma.bjp@gmail.com
  • Orai, Shri. Gaurishankar Verma