Shri Gajanan Chandrakant Kirtikar

Mumbai-North-West

    • Shiv Sena
    • Lok Sabha MP Maharashtra, Maharashtra
    • 09821114872, (011) 23359303
    • 11, Mahadev Road, New Delhi-110 001
    • gc.kirtikar@sansad.nic.in, gajanan.kirtikar@yahoo.com