Shri. Anil Parashar

Shri. Anil Parashar

Koil

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  •  8887150875, 9412275111
  • 1/558, Indraprastha Colony, Surendranagar, District-Aligarh, Pincode-202001
  • anilparasharbjp@gmail.com , anilparashar.bjp@gmail.com
  • Koil, Shri. Anil Parashar