Shri. Ajay Kumar Singh (Ajay Singh)

  • Harraiya
  • Bharatiya Janta Party
  • Gram-Lajghta, PO Amari Bazar, Tehsil-Harraia, Police Station Township, Basti 2. Address- 10/74, Bahar B, Sahara State, Jankipuram, District-Lucknow
  • 8887151107, 9919033333
  • ajayg25.singh@gmail.com
  • Harraiya, Shri. Ajay Kumar Singh (Ajay Singh)