Pilibhit, Member of Parliament – Jitin Prasada

  • Jitin Prasada
  • Pilibhit
  • Bharatiya Janata Party
  • Constituency Address House No. 71, Hata Baba Sahab, Khirani Bag, Shahjahanpur.
  • 9810070781
  • jitinprasada@rediffmail.com Delhi Address
  • Pilibhit, Shri Varun Gandhi