Dr. D.C. Verma

  • Meerganj
  • Bharatiya Janata Party
  • 1.- 3/4 Kalilpur, Rajkiya Mahila Polytechnic C.V. Ganj, Distt.- Barailly 2. Address :- 804 B, Bahukhandi, Mantri Awash, Distt.- Lucknow
  •  8887150919, 9412345044
  • dc.verma25@gmail.com
  • Dr. D.C. Verma, Meerganj