Beltara Chhattisgarh MLA -Sushant Shukla

  • Beltara
  • BJP
  • Shiv Ghat Purana Sarkanda Bilaspur, Tahsil & Distt.-Bilaspur (C.G.)
  • 9424173520
  • sushant_umu@yahoo.com
  • Beltara