Lok Sabha

Lok Sabha Director Shri A. K. Shah Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Director Shri A. K. Shah Telephone Number, Shri A. K. Shah Residential Address, Shri A. K. Shah Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office                 Residence         Name : Shri A. K. Shah 23034401, 25355052 Room No. 401 Parliament House Annexe Designation : Director Email :akhileshshah@sansad.nic.in Source : https://lokcsabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Director Shri Shilpi Chatterjee Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Director Shri Shilpi Chatterjee Telephone Number, Shri Shilpi Chatterjee Residential Address, Shri Shilpi Chatterjee Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office            Residence              Name : Shri Shilpi Chatterjee 23035379, 25120766 Room No. 136 Parliament House Annexe Designation : Director 23034371 Email :s.chatterjee@sansad.nic.in Source : https://lokcsabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Director Dr. Ram Raj Rai Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Director Dr. Ram Raj Rai Telephone Number, Dr. Ram Raj Rai Residential Address, Dr. Ram Raj Rai Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office                 Residence         Name : Dr. Ram Raj Rai 23034172, 23382477 Room No. G-014 Parliament House Designation : Director 23035603 Email :ramrajrai@gamail.com Source : https://lokcsabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Director Shri J. M. Baisakh Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Director Shri J. M. Baisakh Telephone Number, Shri J. M. Baisakh Residential Address, Shri J. M. Baisakh Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office            Residence              Name : Shri J. M. Baisakh 23035386, 65386790 Room No. 164, Parliament House Annexe Designation : Director 23035278 Source : https://lokcsabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri Radhubir Lal Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri Radhubir Lal Telephone Number, Shri Radhubir Lal Residential Address,Shri Radhubir Lal Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office             Residence             Name : Shri Radhubir Lal 23034752 Room No. 108 B, Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23034824 23017192 Source : https://lokcsabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri Des Raj Shekhar Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri Des Raj Shekhar Telephone Number, Shri Des Raj Shekhar Residential Address, Shri Des Raj Shekhar Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office          Residence                Name : Shri Des Raj Shekhar 23034247 Room No. 012 Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23035359 Source : https://lokcsabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Smt. Suman Arora Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Smt. Suman Arora Telephone Number, Smt. Suman Arora Residential Address, Smt. Suman Arora Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office         Residence                 Name : Smt. Suman Arora 23034328 Room No. 328 Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23034681 FAX : 23018010 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri P.C. Tripathi Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri P.C. Tripathi Telephone Number, Shri P.C. Tripathi Residential Address, Shri P.C. Tripathi Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office           Residence               Name : Shri P.C. Tripathi 23034920 Room No. 46-A Parliament House Designation : Joint Secretary 23035256 Email : pc.tripathy20042sansad.nic.in FAX: 2379113 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri Pawan Kumar Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri Pawan Kumar Telephone Number, Shri Pawan Kumar Residential Address, Shri Pawan Kumar Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office        Residence                  Name : Shri Pawan Kumar 23034414 Room No. 414 Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23034416 Email : kumar.pawan@sansad.nic.in FAX : 23792726 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Smt. Anita B. Panda Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Smt. Anita B. Panda Telephone Number, Smt. Anita B. Panda Residential AddressLok , Smt. Anita B. Panda Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office            Residence            Name : Smt. Anita B. Panda 23034432 27130487 Room No. 432 Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23035239 Email : anita.panda@sansad.nic.in FAX:23016580 Source […]

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri T.G. Chandrasekhar Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri T.G. Chandrasekhar Telephone Number, Shri T.G. Chandrasekhar Residential Address, Shri T.G. Chandrasekhar Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office                          Residence Name : Shri T.G. Chandrasekhar 23034336 Room No. 336 Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23034362 Email : tg.chandrasekhar@sansad.nic.in FAX : 23011697 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Dr. Kavita Prasad Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Dr. Kavita Prasad Telephone Number, Dr. Kavita Prasad Residential Address, Dr. Kavita Prasad Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office        Residence                  Name : Dr. Kavita Prasad 23034337 Room No. 337 Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23035094 230924352 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri R.C Tiwari Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri R.C Tiwari Telephone Number ,Shri R.C Tiwari Residential Address, Shri R.C Tiwari Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office           Residence               Name : Shri R.C Tiwari  23034430 Room No. 415, Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23034999 23010632

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri Vinod Kr. Tripathi Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri Vinod Kr. Tripathi Telephone Number, Shri Vinod Kr. Tripathi Residential Address, Shri Vinod Kr. Tripathi Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office        Residence                  Name : Shri Vinod Kr. Tripathi 23034701 Room No F-014, Parliament Library Building Designation : Joint Secretary 23035618 Email : vinod.t@sansad.nic.in 23015101 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri N.C. Gupta Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri N.C. Gupta Telephone Number, Shri N.C. Gupta Residential Address, Shri N.C. Gupta Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office         Residence                 Name : Shri N.C. Gupta 23017795, 27482020 Room No. 328, Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23017914 Email : nc.gupta@sansad.nic.in Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri Shiv Kumar Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri Shiv Kumar Telephone Number, Shri Shiv Kumar Residential Address, Shri Shiv Kumar Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office      Residence                    Name : Shri Shiv Kumar 23035131 2690227 Room No. 009, Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23035500 Email : shiv.kr@sansd.nic.in FAX : 23792769 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat A. Singh Yashuvanshi Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat A. Singh Yashuvanshi Telephone Number, A. Singh Yashuvanshi Residential Address, A. Singh Yashuvanshi Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office        Residence                  Name : A. Singh Yashuvanshi 23034424 21610629 Room No. 424, Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23035075 Email : absinyadu@sansad.nic.in FAX : 23092092 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri P.C. Koul Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri P.C. Koul Telephone Number, Shri P.C. Koul Residential Address, Shri P.C. Koul Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office      Residence                    Name : Shri P.C. Koul 23034135 Room No. 111, Parliament House Annexe Designation : Joint Secretary 23035791 Email : prabhat.k@nic.in FAX – 23014555 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Smt. Kalpana Sharma Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Member Smt. Kalpana Sharma Telephone Number, Smt. Kalpana Sharma Residential Address, Smt. Kalpana Sharma Email Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office          Residence                Name : Smt. Kalpana Sharma 23034845 F-014, Parliament Library Building Designation : Additional Secretary 23035572 Fax: 23792612 Source : https://loksabha.nic.in/

Lok Sabha

Lok Sabha Secretariat Shri Ganapati Bhat Telephone Number, Residential Address, Email ID

Lok Sabha Secretariat Shri Ganapati Bhat Telephone Number, Shri Ganapati Bhat Telephone Residential Address, Shri Ganapati Bhat Telephone Email ID Name, Designation &E-Mail Address   Telephone Number Residential Address Office         Residence                 Name : Shri Ganapati Bhat 23035116 Room No. G-141, Parliament Building. Designation : Additional Secretary 23035137 Email : ganapati.bhat@sansad.nic.in Source : https://loksabha.nic.in/